Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Maatschap
Rechtsvorm/ondernemingsvorm  tussen twee of meer personen (maten) vaak bij vrije beroepen als artsen en accountants. De inbreng is nu veelal niet volledig in bezittingen of geld , maar vooral in arbeidskracht.
Iedere maat is met zijn gehele privévermogen aansprakelijk voor schulden en beslissingen van de gehele maatschap. {Recht}
zie ook uitleg rechtsvormen.

Maatschappelijk aandelenvermogen
Het totale vermogen dat een NV of BV via emissie van aandelen zou kunnen verkrijgen [euro]. De maximale omvang van het aandelenvermogen is vastgelegd in de statuten/regels van de onderneming. Het uitgegeven deel van het aandelenvermogen is het geplaatste aandelenvermogen.

misconceptie: het geplaatste aandelen vermogen en het ongeplaatste vermogen (in portefeuille) is samen het maatschappelijk aandelenvermogen.
zie ook uitleg eigen vermogen NV.

Maatschappelijk marketingvisie
Visie waarbij aan het geïntegreerde marketing concept wordt toegevoegd: het voorkomen van ongewenste maatschappelijke effecten (bijv. kinderarbeid, milieuvervuiling) onder invloed van het

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Management Leiding geven aan een onderneming. De mensen die leiding geven aan een onderneming.

Man / vrouwfirma
Een vennootschap onder firma (VOF) tussen echtgenoten (man en vrouw). {Recht}
Zie ook rechtvormen. VOF

Management buy out
De onderneming of onderdelen daarvan worden verkocht aan het zittend management die dan ook eigenaar zijn (vaak bij NV/BV). {management}

Margin
Het bedrag dat men bij het ongedekt schrijven van opties bij bank aan moet houden als een soort waarborgsom om het risico van enigszins te verkleinen. {Financiering, Beleggen}
Misconceptie: contribution margin/dekkingsbijdrage : dit is het verschil tussen de verkoopprijs en variabele kosten van een product.

Marginale kosten
De kosten van een extra product maken {algemene economie}
Synoniem: differentiele kosten: (management accounting} 
 
Marginale opbrengst(en)
De opbrengst/omzet van een  stuk extra product maken en verkopen {algemene economie}
Synoniem: Differentiele opbrengst

Market Attractivity Business Assessment-analyse (MABA) 
De verschillende bedrijven of onderdelen worden beoordeeld op hun marktaantrekkelijkheid: o.a. grootte van de markt, prijzen, marktverscheidenheid en de concurrentiekracht ten aanzien van marktaandeel, marktpositie, winstgevendheid, technologische positie en imago {marketing}

Marketing
Alle activiteiten van een organisatie/ bedrijf die er zijn om het juiste product aan de mogelijke klant te verkopen rekening houdende met ieders wensen en behoeften.
Misconceptie: verkopen is zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen, marketing is zorgen dat je het juiste op de plank hebt liggen om te verkopen.
zie ook uitleg wat is marketing.

Marketing control 
Marketing control omvat het volgen van de lopende marketingactiviteiten door vergelijken van de in het marketingplan vastgelegde  doelstellingen met de werkelijke resultaten. {marketing}

Marketing Management Support Systems' (MMSS) 
Het geheel van ICT- toepassingen ter ondersteuning van beslissingen, te nemen door het marketingmanagement .{marketing}

Marketing Strategie  
Marketingdoelen en hoe - op lange termijn – (welke markten en welke producten) {marketing}

Marketing Tactiek  
Het operationeel marketing plan: Hoe de strategie het komende jaar- op korte termijn-  in de praktijk uitvoeren (met welke marketingmix) {marketing}

Marketingconcept  
De  ondernemingsgedachte gericht op de wensen en behoeften van de potentiele klant zoeken {marketing}

Marketingmanagement 
Het beheren van marketing en op gesystematiseerde wijze leiding geven aan marketingactiviteiten. {marketing}

Marketingmanager 
Een functie binnen een organisatie waarbij de persoon die de functie vervult zich bezig houdt met marketing. {marketing}

Marketingmix 
De marketingmix is de combinatie van, en onderlinge afstemming tussen de 4 P's:  plaats, product, prijs en product (en personeel, presentatie) {marketing}
zie ook uitleg marketingmix.

Marketing Myopia
Myopia = bijziendheid.
Het verblind zijn door de voortreffelijkheid van je eigen product of onderneming en daardoor de echte wensen en behoeften van de consumenten niet meer zien. (Levitt) {marketing}

Marketingstrategie 
De manier waarop de organisatie op lange termijn haar marketing wil vormgeven in bijv: doelgroep, product-marktcombinaties {marketing}

Markt
Alle vragers naar een product (Marketing).
Het geheel van vraag en aanbod {Externe Verslaggeving en Micro Economie}.
Plaats waar kopers en verkopers samen komen {Externe Verslaggeving en Spreektaal). 
 
Marktaandeel 
Het deel van de totale markt dat in handen is van een bepaalde aanbieder of product, uitgedrukt in een percentage van het totaal {marketing}
zie ook distributiekengetallen. voor de verbanden en berekening adhv distributiekengetallen.

Marktbereik  
Hoeveel zetten de winkels die het merk voeren, om in de desbetreffende productcategorie in verhouding tot alle (potentiële) verkooppunten?{marketing}
Synoniem: gewogen distributie
zie ook distributiekengetallen.
zie ook Basisboek marketing hoofdstuk 18.3

Marktsegment(atie) 
Marktsegmenten zijn de verschillende onderdelen (segmenten) waarin een markt onderverdeeld kan worden (op allerlei criteria als o.a. demografische, gedrag, psychografische, sociale) en is een belangrijk onderdeel bij marketing in het bepalen van de doelgroep van een bedrijf.{marketing}
zie ook uitleg marketing

Marktvorm
De omstandigheden op de totale markt waarbij het aantal aanbieders, de doorzichtigheid van die markt en het al dan niet verschillen zien door de consument als indeling geldt. {algemene economie}
We onderscheiden: Monopoly, Oligopoly, monopolistische concurrentie en volledige mededingen.

Marktwaarde
Waardering van activa (bijvoorbeeld van effecten die als tijdelijke belegging zijn gekocht) tegen de verkoopwaarde die op het moment van boeking op de markt geldt [euro per stuk]. Men spreekt ook wel van directe opbrengstwaarde. Deze term is in gebruik bij goederen die of waardepapieren die wel ingekocht en verkocht worden, maar niet bewerkt worden. Met schat de waarde van de effecten of goederen op basis van de prijs die gangbaar is. In deze situatie is de marktwaarde dus gelijk aan de vervangingswaarde, d.w.z. de waarde op de verkoopmarkt is gelijk aan de waarde op de inkoopmarkt.
Waardering van gebouwen op basis van een afweging tussen de waarde in het vrije verkeer en de huurwaarde [euro per stuk]. Bij woningen zal de huurwaarde domineren, maar bij bedrijven waar de huurbescherming veel minder is, zal de waarde in het vrije verkeer overheersen. 

Mass customization (Anglicisme)
Snel en flexibel aanpassen van het aanbod aan producten en diensten aan de wensen van de individuele afnemer/ koper: bijv Dell computers{marketing}

Mass individualization 
( zie mass customization). 
 
Massaproductie
Productie op voorraad, meestal in grote aantallen, maar het kan ook in kleine series of per stuk. De specifieke wensen van de klant zijn dan dus nog niet bekend. Bijzonderheid: voorraadvorming en daarnaast onderhanden werk.
De tegenhanger is stukproductie.
Productie in grote aantallen, waardoor standaardisering van het verbruik van grondstoffen en arbeid mogelijk is. Daardoor zijn standaardkosten te berekenen, die een goede planning en kostenbewaking mogelijk maken. Die standaardkosten zijn ook te gebruiken wanneer bestellingen op afspraak verwerkt worden. In dat laatste geval is eigenlijk sprake van ‘stukproductie’, maar het lijkt zozeer op massaproductie, dat het onderscheid wegvalt.
De tegenhanger is ook hier stukproductie.
 
Matching
Koppeling van de kosten aan de omzet van de boekingsperiode. De afzet in een periode is de basis om de winst te berekenen en alleen de kosten die samenhangen met die afzet mogen op de omzet in mindering worden gebracht {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving}.
Koppeling van de specifieke opbrengsten van een project in de tijd aan de specifieke kosten die in de loop van de tijd gemaakt worden (bijvoorbeeld boring naar olie).  Er wordt onderscheid gemaakt tussen periode matching (aan periode) of productmatching (koppeling aan product)
 
Materialiteit
Materialiteit wil zeggen dat de informatie voldoet aan de eisen van ‘ materieel belang’ zoals omschreven in het ‘Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen’ in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving {Externe Verslaggeving}. zie ook basisboek bedrijfseconomie h 15.


Materieel belang

Het opnemen in de jaarrekening van nuttige informatie die een juist en volledig beeld geven van o.a de bezittingen en schulden van een onderneming.
Informatie is ‘materieel’ indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt. Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn (Raad voor de Jaarverslaggeving) {Externe Verslaggeving}.


Materiële vaste activa

Vaste activa die bestaan uit tastbare kapitaalgoederen, zoals gebouwen en machines. De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om hun balansposten te rubriceren {Externe Verslaggeving}. Zie ook: http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/. De post staat naast de immateriële vaste activa en de financiële vaste activa.

Merk 
Ieder teken (naam, cijfer, vorm) dat product onderscheid van een ander product {marketing}

Merkconcurrentie:
Concurrentie op het niveau van merk. bijvoorbeeld witbier van Grolsch of van Hoegaarden {marketing}
zie ook uitleg soorten concurrentie.

Merkextensie:  
De merkeigenaar voert naast de bestaande merknaam ook in andere productgroep het merk toe bijv: Bicpennen en aanstekers {marketing}

Merknaam:  
Dat deel van het merk dat uitspreekbaar is {marketing}

Metatag 
De aanwijzingen voor een beschrijving van een pagina in een website , vaak  onzichtbaar zijn voor de internetgebruiker.  Voorbeelden  zijn onder andere de zoektermen, beschrijving van de website, kernbegrippen en de aansturing van de internet zoekmachines {marketing}

Misconceptie (taalmechanisme)
Gebruik van een term in een verkeerde betekenis. Het gebruik kan gangbaar zijn, ook al weet men vaak dat de term niet juist wordt toegepast. Als een ander reageert door zijn verwarring uit te spreken, zal men zichzelf vaak corrigeren. Maar de misconceptie kan ook zo verankerd zijn, dat men zich niet realiseert dat de wetenschap de term anders heeft gedefinieerd. Men praat over kosten en bedoelt uitgaven, of men praat over uitgaven en bedoelt betaling.


Modellen RJ (d.w.z. opgesteld door de RJ) 
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft via het Besluit Modellen Jaarrekening een aantal standaardmodellen gepresenteerd waaruit bedrijven kunnen kiezen bij het vormgeven van hun balans en resultatenrekening afhankelijk van het groottecriterium. Deze modellen zijn nader uitgewerkt en toegelicht via de website http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/.

De balansmodellen (met hun belangrijkste karakteristieken) zijn:

Staffel: onder elkaar

Scronto: naast elkaar

model A: uitgebreide balans in staffelvorm
model B test: uitgebreide balans in scontrovorm
model C: globale balans in staffelvorm
model D: globale balans in scontrovorm
De resultatenrekeningen (met hun belangrijkste karakteristieken) zijn:


model E: staffel op basis van de kostensoorten bij massaproductie
model F: staffel op basis op basis van de functionele kosten bij stukproductie
model G: scontrovorm op basis van de kostensoorten bij massaproductie
model H: scontrovorm op basis van de functionele kosten bij stukproductie
model I: staffel op basis van de kostensoorten voor een handelsonderneming
model J: staffel op basisvan de functionele kosten voor een handelsonderneming 

Multi-channel 
Meerdere contact of distributiekanalen tussen klant en organisatie {marketing}Joomla template made by HeJian